TFI(transverse field)inspection services

بهترین تکمیل کننده ی توپک های هوشمند برای ناهنجاری های محوری باریک می باشد. که ترکیبی است از کوچکترین سنسور های موجود در این صنعت برای بازرسی خطوط لوله،TFIبهترین راه حل است برای شناسایی نقص خطوط لوله ای که جهت های محوری دارند و به سختی قابلیت تشخیص با MFLرا دارند (شکاف محوری،شیارمحوری،ترک محوری) ترکیب بازرسی خطوط لوله با توپک های MFLوTFIدیدکلی و بسیار دقیقی از تمامی نقص ها و ناهنجاری های خط لوله فراهم می کند به دلیل اسکن کردن خط لوله از 2محور مختلف میدان مغناطیسی برای لوله های 56-4 اینچ قابل دسترسی می باشد.